Κανόνες λειτουργίας

Κανόνες λειτουργίας

Καταστατικό λειτουργίας

Το καταστατικό αποτελεί το έγγραφο που περιέχει τους στόχους καθώς και τους βασικούς όρους και κανόνες λειτουργίας του ECR CYPRUS. Κάθε μέλος το οποίο εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί στη συνέχεια να έχει πρόσβαση σε αυτό για ανάγνωση και αποδοχή.

 

Πλαίσιο Λειτουργίας

To Πλαίσιο Λειτουργίας είναι το σύνολο των εσωτερικών κανόνων που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο υλοποιούνται μία σειρά από διαδικασίες στον Σύνδεσμο. Με βάση αυτό υπάρχει ευθυγράμμιση μεταξύ των μελών του ECR CYPRUS σε διαδικαστικά θέματα.

 

Πρόγραμμα συμμόρφωσης 

Το πρόγραμμα συμμόρφωσης αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο με το οποίο λειτουργούν οι ομάδες εργασίας των εταιρειών παρέχοντας οδηγίες στα μέλη για τα ΝΑΙ και τα OXI στις ενέργειες τους εξασφαλίζοντας έτσι τους κανόνες του Δικαίου του Ανταγωνισμού.

Προγραμμα συμμορφωσης

 

Μέλη