Σκοπός

Σκοπός

Το ECR (Efficient Consumer Response) CYPRUS, αποτελεί για όλη την κυπριακή αγορά το Σύνδεσμο σταθμό ο οποίος σκοπεύει στην εφαρμογή καλών πρακτικών σε ολόκληρη την αλυσίδα εξυπηρέτησης του λιανεμπορίου, με σκοπό την παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών  στον Κύπριο καταναλωτή. Προωθεί και να προάγει τη συνεργασία μεταξύ της Βιομηχανίας και του Εμπορίου με στόχο την ταχύτερη, καλύτερη και με το ελάχιστο δυνατό κόστος εξυπηρέτηση των αναγκών του καταναλωτικού κοινού. Μερικοί από τους σκοπούς του ECR είναι: 

  • Να προωθεί και να προάγει τη συνεργασία μεταξύ της Βιομηχανίας και του Εμπορίου με στόχο την ταχύτερη, καλύτερη και με το ελάχιστο δυνατό κόστος εξυπηρέτηση των αναγκών του καταναλωτικού κοινού.
  • Να προάγει τα κοινά συμφέροντα των μελών του Συνδέσμου σε θέματα που αφορούν την παραγωγή, προώθηση και διάθεση προϊόντων προς όφελος των καταναλωτών στα πλαίσια πάντοτε του ελεύθερου ανταγωνισμού.
  • Να προβαίνει στην ανάληψη πρωτοβουλιών μεταξύ των μελών, των προμηθευτών και των λιανέμπορων για την επίλυση προβλημάτων του κλάδου, με στόχο την προστασία του καταναλωτή.
  • Η δημιουργία μίας σειράς  πρότυπων διαδικασιών και λειτουργιών και ενός κώδικα καλής συμπεριφοράς μεταξύ Βιομηχανίας και Εμπορίου, μέσα από προγράμματα διαφόρων θεμάτων  ενδεικτικά αναφερομένων όπως της Συνεχής Αναπλήρωσης Αποθεμάτων (CPR), Category Management, PromotionTactics, Collaborative Relationship Management, New Product Introduction, EDI, Sustainability, Spoilages & Damages και άλλων παρεμφερών διαδικασιών που έχουν σχέση με τους σκοπούς του Συνδέσμου.
  • Να συνεργάζεται με τις αρμόδιες κρατικές Αρχές για εναρμόνιση της νομοθεσίας με αυτή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με την εφαρμογή προηγμένων μεθόδων τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης ηλεκτρονικής τιμολόγησης (e-invoicing) κι οποιωνδήποτε άλλων μεθόδων τεχνολογίας.
  • Να διεξάγει μελέτες και έρευνα σε νέα συστήματα προηγμένης τεχνολογίας για τη βελτίωση των διαδικασιών μεταφοράς, προώθησης και διάθεσης των εμπορευμάτων στον τελικό καταναλωτή με σκοπό την προσφορά των προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών σε χαμηλότερες τιμές στο καταναλωτικό κοινό, καθώς και με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας.
  • Να ενεργεί ως ανεξάρτητος φορέας και να συνδιαλέγεται με οποιαδήποτε άλλα όργανα τα οποία έχουν παρόμοιους σκοπούς ώστε να δημιουργεί στενές επαφές και σχέσεις. 
  • Να παρέχει ένα φόρουμ ανταλλαγής εμπειριών και πληροφοριών το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε κρατικές αρχές, κυβερνητικές υπηρεσίες, άλλες ενώσεις του Εμπορίου και της Βιομηχανίας του εσωτερικού ή εξωτερικού ιδίως δε των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε εμπορικούς οργανισμούς και πωλητές προϊόντων και υπηρεσιών και σε άλλα σχετικά πρόσωπα, μέσω του οποίου θα είναι δυνατή η ανταλλαγή εμπειριών με σκοπό τη βοήθεια των προσώπων αυτών κατά την διαχείριση των υπηρεσιών που έχουν σχέση με τους σκοπούς που επιδιώκει ο Σύνδεσμος.

Μέλη