Υλοποίηση δύο ομάδων εργασίας (Master Data alignment & Product Categorisation) με σκοπό την συγγραφή “white papers” πρακτικών συμβουλών και μεταφορά εμπειριών

Υλοποίηση δύο ομάδων εργασίας (Master Data alignment & Product Categorisation) με σκοπό την συγγραφή “white papers” πρακτικών συμβουλών και μεταφορά εμπειριών