Συμμετοχή στο ECR Nationals Paris Meeting- 22/4/15

Συμμετοχή στο ECR Nationals Paris Meeting- 22/4/15

Βασικός σκοπός της συμμετοχής του ECR CYPRUS στη συνάντηση στο Παρίσι, ήταν η παρουσίαση και η εκπαίδευση των μελών στο εργαλείο “Mar Pro”. To εργαλείο αυτό είναι μία από τις πρωτοβουλίες του ECR EUROPE που εξομοιώνει εν είδει παιγνίου, τις προκλήσεις που υπάρχουν στις σχέσεις μεταξύ των λιανεμπόρων και των προμηθευτών. Στόχος είναι η κατανόηση των προκλήσεων και η λήψη δράσεων για βελτίωση αυτών. Παράλληλα, υλοποιήθηκε η αλληλοενημέρωση των ενεργειών από τον κάθε ECR National για τις τρέχουσες και μελλοντικές δραστηριότητες.